სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო ...
ვრცლად
პროგრამა ითვალისწინებს სასოფლო-სამეურნეო საქონლისა და ხვნის მომსახურების ღირებულების სუბსიდირებას. პროგრამით გათვალისწინებული სუბსიდიის მისაღებად საჭიროა, ფიზიკურ და იურიდიული პირებს საკუთრებაში ჰქონდეთ საჯარო რეესტრში; რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა. სუბსიდიის მოცულობა 1 ჰექტარ მიწაზე განისაზღვრა 200 ლარით ...
ვრცლად
პროგრამის ფარგლებში დიზელის საწვავის შეღავათიან ფასად შეძენას შეძლებენ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 0,25-დან 100 ჰექტარი ფართობის მიწის ნაკვეთის მფლობელი ფიზიკური და იურიდიული პირები. საწვავის ლიმიტი 1 ჰექტარზე 150 ლიტრის ოდენობით განისაზღვრა. პროგრამის ბენეფიციარები აგროტექნიკური ...
ვრცლად
პროექტი ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და 2013 წლის 27 მარტიდან ახორციელებს ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო. პროექტის მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი ...
ვრცლად
პროექტი განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში. პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს და ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დონორი ორგანიზაციის, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.
ვრცლად
პროექტი „დანერგე მომავალი“ ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით. თანადაფინანსება განხორციელდება სამი დამოუკიდებელი კომპონენტის ფარგლებში: ა) მრავალწლოვანი ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტი ...
ვრცლად
პროგრამის მიზანი; სააგენტოს მიერ განხორციელებული/განსახორციელებელი პროექტების/პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული/დასაფინანსებელი პოტენციური ბენეფიციარების/ბენეფიციარების მხარდაჭერა თანადაფინანსების ან/და საკონსულტაციო მომსახურეობის ან/და ტრენინგის ჩატარების გზით.; სააგენტოს მიერ განხორციელებული/განსახორციელებელი პროექტებით/პროგრამებით ...
ვრცლად
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის ...
ვრცლად
სოფლის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სოფლად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა, მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, ეკონომიკური დივერსიფიკაცია, სოფლის მეურნეობის განვითარებისკენ მიმართული მიზნობრივი ღონისძიებები და სექტორში ინვესტიციების მოზიდვა. ამ მიზნით გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური ...
ვრცლად
* გაცნობებთ ,რომ; გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის; გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტის ნაწილში განაცხადების მიღება შეწყვდება;2020 წლის 18 მარტიდან. * შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყება 2020 წლის 18 თებერვლის 11 საათიდან;ელექტრონული ფორმით (ვებ გვერდის ...
ვრცლად
აგროდაზღვევის პროგრამა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და მიზნად ისახავს აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას, აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნებას და რისკების შემცირებას. პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ;"სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო". ...
ვრცლად
;* აღნიშნული პროგრამის 2020 წლის ბიუჯეტის შესაბამისად, ახალი განაცხადების მიღება შეჩერებულია; 2020 წლის 14 ივნისის 23:59 საათიდან. ;"მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის“ სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაცია დასრულდა. იმერეთის, კახეთის, სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის და ქვემო ...
ვრცლად
პროგრამის დაწყების თარიღი 26.03.2019. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება განხორციელდება ელექტრონული ფორმით (ვებ გვერდის arda.gov.ge მეშვეობით). განაცხადები მიიღება 2020 წლის 2 მარტიდან. ;პროგრამის მიზანი: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის მიზანია მოსავლის ამღებ ...
ვრცლად
ხორბლის იმპორტის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამის; მიზანია ;არა საფურაჟე/სასურსათო ხორბლის და პირველი ხარისხის ხორბლის ფქვილზე არსებული საცალო სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნება. პროგრამის ამოცანას წარმოადგენს ქვეყანაში ხორბლის და პირველი ხარისხის ხორბლის ;ფქვილის მარაგების შექმნის სტიმულირება. ; ;*II;;ეტაპი - განაცხადების მიღება განხორციელდება 2020 ...
ვრცლად
პროგრამის მიზანი და ამოცანები პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამის მიზანია პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე არსებული საცალო სარეალიზაციო ფასების შენარჩუნება პროგრამის ამოცანებს წარმოადგენს: ა) პროდუქტებზე ფასის ზრდის შეჩერება სუბსიდირების გზით; ბ) ქვეყანაში პროდუქტების საჭირო მარაგების ...
ვრცლად
პროგრამის მიზნები: • საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის ეფექტურად გამოყენება, ადგილობრივი ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ზრდის ხელშეწყობა, შედეგად, თვითუზრუნველყოფის დონის ამაღლება და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა; • როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების ...
ვრცლად
ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ახორციელებს სეზონურ პროგრამებს ქვეყანაში შექმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე. დღეისათვის განხორციელებულია ორი სეზონური პროგრამა: არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის პროგრამა (2014 წელს) და მანდარინის რეალიზაციის პროგრამა (2014-2015 ...
ვრცლად